Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: December, 2019

Lees deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u de https://www.brooks-espressomachines.com website beheerd door Brooks Espressomachines ("wij", "we", of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Service.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de service niet gebruiken.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Brooks Espressomachines en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Brooks Espressomachines en consument.


2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Brooks Espressomachines de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Brooks Espressomachines voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de Algemene Voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden.


3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;


4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 - Het aanbod


1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien Brooks Espressomachines gebruik maakt vanafbeeldingen zijn slechts benaderend, indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brooks Espressomachines niet


3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 - Het contract

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brooks Espressomachines onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Brooks Espressomachines passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Brooks Espressomachines daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


4. Brooks Espressomachines kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Brooks Espressomachines op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5. Voordat het product wordt geleverd, stuurt Brooks Espressomachines de volgende informatie mee met het product, de dienst of de digitale inhoud in schriftelijke vorm of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 • a. het bezoekadres van de vestiging van Brooks Espressomachines waar de Consument met klachten terecht kan;

 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • c. de informatie over bestaande service na verkoop en garanties;

 • d. De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, indien van toepassing de verzendkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • e. de vereisten voor opzegging van het contract als het contract een looptijd heeft van meer dan een jaar of voor onbepaalde tijd.

 • f. het standaardformulier voor herroeping indien de consument een herroepingsrecht heeft.

 • g. digitale afbeeldingen zijn alleen als referentie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend

6. In het geval van een duurovereenkomst is de bepaling in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een koopovereenkomst met betrekking tot een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende ten minste 14 dagen bedenktijd. Uitgesloten zijn elektronische onderdelen, speciale bestelartikelen, artikelen op aanvraag en artikelen die uit de verzegeling zijn gehaald. Brooks Espressomachines mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet dwingen zijn reden(en) op te geven. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke rekeningen, alleen voor particulieren.

2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, of

a. indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. Brooks Espressomachines mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, mits hij de Consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte stelt.

b. indien de levering van een product bestaat uit verschillende partijen of onderdelen: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste partij of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

c. in geval van een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 5 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de wijze waarop men een product in een winkel mag hanteren.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die is veroorzaakt door de manier waarop het product is behandeld en die verder ging dan toegestaan in lid 1.


3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien Brooks Espressomachines hem niet vóór het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 6 - Verplichtingen van Brooks Espressomachines in geval van herroeping

1. Indien Brooks Espressomachines de kennisgeving van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, verzendt hij onverwijld een ontvangstbevestiging.


2. Brooks Espressomachines vergoedt alle betalingen van de Consument, met uitzondering van eventuele leveringskosten die de Consument voor het geretourneerde product in rekening kan brengen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping heeft meegedeeld.


3. Brooks Espressomachines maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De vergoeding is eigen kosten van de consument.


4. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft Brooks Espressomachines de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 7 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Brooks Espressomachines kan onderstaande producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Brooks Espressomachines dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Speciaal bestelde producten, elektrische en elektronische onderdelen

 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en


b. de Consument te kennen heeft gegeven dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Brooks Espressomachines de overeenkomst volledig is nagekomen.

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die geproduceerd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die bestemd zijn voor een specifieke persoon;

 1. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.

 1. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling is verbroken;

Artikel 8 - De prijs

1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


2. In afwijking van het vorige lid kan Brooks Espressomachines producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Brooks Espressomachines geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt dat deze aan schommelingen onderhevig kunnen zijn en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

Artikel 9 - Uitvoering van een overeenkomst en extra garantie


1. Brooks Espressomachines staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Brooks Espressomachines er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


2. Een door Brooks Espressomachines, diens Toeleverancier, Fabrikant of Importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Brooks Espressomachines ten opzichte van Brooks Espressomachines kan doen gelden indien Brooks Espressomachines is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 - Levering en uitvoering


1. Brooks Espressomachines zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Brooks Espressomachines kenbaar heeft gemaakt.


3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Brooks Espressomachines geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.


4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Brooks Espressomachines het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.


5. Het risico van verlies en/of beschadiging van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger bij Brooks Espressomachines, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag dat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Indien u een product of dienst beschikbaar gesteld via de Dienst ("Aankoop") wenst te kopen, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, zonder beperking, uw volledige naam, creditcardnummer, CCV en de vervaldatum van de creditcard. We vermelden dat we deze informatie niet delen of verkopen en niet opslaan op onze servers. De applicatie van derden die wordt gebruikt voor betalingen verwerkt de transactie en valt onder hun Algemene Voorwaarden. Zorg ervoor dat je die ook leest.

Artikel 12 - Inhoud

Onze service staat niet toe dat u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Content") plaatst, koppelt, opslaat, deelt en anderszins beschikbaar maakt zonder toestemming van Brooks Espressomachines.

Artikel 13 - Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Brooks Espressomachines.

Brooks Espressomachines heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Brooks Espressomachines niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Artikel 14 - Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, proberen we ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons naar eigen goeddunken bepaald.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.